Referat generalforsamling 2023 
 
Vibe Wickles, formand, bød velkommen 
 
 1. Valg af dirigent 
Ivan Dalsgaard blev valgt. 
Ivan konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
 
 1. Valg af referent 
Randi Balleby blev valgt. 
 
 1. Formandens beretning 
Vibe berettede, at det er rart, at være formand for foreningen. Bestyrelsen holder få møder, og det fungerer meget godt med udvalgene, som arbejder på de forskellige områder.  
Bestyrelsen består af 7 personer + en kasserer uden for bestyrelsen.  
Der er god opbakning fra foreningens medlemmer til arbejdsopgaver, så bestyrelsen kan organisere. Vibe takkede alle for indsatsen.  
I år har vi investeret i ForeningLet. I det system kan alle papirer arkivers, regnskabet kan føres der, og der er et mailsystem til udsendelse af mails til medlemmerne. Det næste vi kommer til at bruge er arrangementsmodulet, hvor man kan tilmelde sig arrangementer. Bodil Dalsgaard, kasserer, er meget glad for systemet, som hun synes er meget nemt. ForeningLet er en investering. Det gamle system lukkes ned, så hvis man vil have information fra foreningen, så skal man være medlem. ForeningLet håndterer også persondata. 
Et nyt tiltag er et samarbejde med menighedsråd. I 2021 var første arrangement en vandretur med mange medlemmer, som vi ikke ser i andre sammenhænge. I 2022 har der været møde med menighedsrådet om, at vi laver 4 årlige arrangementer: Vandretur, fastelavnsløb, orientering fra menighedsrådet (10 minutter) med foredrag og fællesspisning, samt mostedag og julelystænding, hvor kirken lægger gudstjenesten sådan, at man kan nå begge dele.  
 
 1. Udvalgenes beretninger 
Vibe berettede om madpakkehuset: I 2021 gav kommunen 384.000 kroner til madpakkehus. Det første firma, som vi havde aftale med kunne ikke løfte opgaven. Nu er der en aftale med Shelterbyg, som har detaljeret tegning. Vibe har været til byggemøde med byggesagsafdelingen i Viborg Kommune. Bevillingen fra kommunen er forlænget til 1. juli 2023. Derudover har Sparekassefonden Skals givet 25.000 til container og 40.000 til flisearealet har vi fået fra Hobro Sparekasse Fonden. 
 
Nina fortalte om forsamlingshuset. Der var 22 udlejninger i 2022. Der har været mange udlejninger, hvor man booker hele weekenden til fast pris. Nemt og gennemsigtigt. Lejerne er tilfreds og glade for faciliteterne. Der er i 2022 blevet renoveret i gangarealer og på badeværelser. Der er også kommet filtdutter under stolene for at passe på gulvet. I 2023 skal der ikke søsættes alt for meget, men der skal ryddes op bag scenen. Der er gang i arbejdet på en ny bar og der drømmes om bevilling til efterisolering af køkken/badeværelser.  
 
Diana berettede om de grønne områder: Diana henviste til Roum Nyt. Det grønne område har givet den meget gas i 2022. Årshjulet bruges meget. Frugttræerne er blevet beskåret. Der er blevet lavet en aftale med kommunen om drift af legepladsen. Legepladsen skal faktisk efterses 4 gange om året. På et eftersyn blev svævebanen kassereret – det bliver ikke udbedret før der er styr på madpakkehuset. Der er blevet fulgt op på eftersynets anmærkninger på legepladsen. Der er brugt rigtig mange timer med oprydning på Korr: bunden og træfældning. Diana er i dialog med kommunen om at vandet ikke kan komme fra korr og om et træ, der hænger ud over vejen. Diana er også i dialog med kommunen om torvet, som er meget tidskrævede at passe. Der blev ikke aflyst mange græsslåningsaftener i 2022. Tiden disse aftener bruges på at passe på byen. Der var mostedag i efteråret. I år manglede der dunke. I slutningen af året fik vi penge fra kommunen til haveredskaber. Det grønne udvalg sætter pris på alt den hjælp de har fået. Udvalget glæder sig til 2022.  
 
Diana fortalte om julelysudvalget, at der var mange bekymringer i 2022 om priser på el. Men der kom mange borgere, som gerne ville give strøm, så det var dejligt. Diana takkede for det. Udvalget fandt på juleudsmykningen oppe på marken. Den blev taget rigtig godt imod. Der er allerede mange tanker for 2023.  
 
Janni fortalte om arrangementer, at året startede med fastelavnsløb (for anden gang). Det var et løb rundt i Roum til forskellige poster, som startede i kirken. Det synes børnene var sjovt. Præsten Dorte sagde allerede dengang, at kirken gerne ville være med igen. Efter løbet var der kaffe og kage i Bethesda. Der var over 10 hold med. Til Sankt Hans var der mange med og der var to hekse i konkurrencen. Til sommerfesten prøvede vi noget andet end De Fede fra Roum-løbet, så derfor blev der lavet havetraktortræk. Det var super godt. Der var konkurrencer, ringridning, hoppeborg osv. I november var der foredrag sammen med menighedsrådet. Der har også været en tegnefilmsaften i forsamlingshuset. Et simpelt arrangement, men børnene elsker at være i forsamlingshuset. Der har også været en eftermiddag med VM i fodbold. For 2023 er der lavet et program – det er bag på Roum Nyt. Der er en del arrangementer på listen.  
 
--o0o-- 
 
Beretninger blev drøftet.  
 
Jytte nævnte, at festerne bliver flyttet - det er svært at planlægge efter. Det blev drøftet, at høstfesten blev flyttet i forsøget på at få flere med – både for at komme væk fra julefrokosterne og hen hvor jagtforeningen kan være med. Sabrina spurgte om det kunne være en idé, at dele ansvar ud for at få folk med. Der var en ringeliste. Lea fortalte, at for 20 år siden var der en ringeliste fordelt på vejnavne. Lea foreslog et samarbejde med Mc Bethesda. Vibe foreslog et samarbejde med jagtforeningen. JR påpegede, at det er svært at samle folk alle steder.  
 
Ivan opfordrede til at nogle skulle være med til at arrangere en voksenfest. Han vil gerne bidrage til planlægningen. 
 
Sabrina spurgte til opbakning til fastelavn. Janni fortalte, at der har været god opbakning. Folk fortalte, at folk kommer udefra for at være med. Sabrina foreslog, at man også kunne gøre noget med halloween. Janni opfordrede til at man gerne må gribe den og tage teten på det. Thomas ytrede, at det er stort i Klejtrup, så det kan være svært at samle folk til det herude.  
 
--o0o-- 
 
Beretningerne blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet for 2022 blev udleveret sammen med sammenligningstal for 2021.  
 
Vibe fortalte indledningsvist, at forsamlingshuset IKKE er ved at blive nedlagt pga. energipriserne. Det i sig selv er godt.  
 
I 2022 var der 52 medlemmer i foreningen. Det er rekord-højt.  
 
Vibe knyttede nogle bemærkninger til regnskabet.  
 • ForeningLet indeholder et opstartsbeløb 
 • Der er mere el-opvarmning end tidligere – der er elvarme i badeværelserne.  
 • Renovation tømmer containeren 
 • Diverse udgifter til forsamlingshuset er noget der er søgt penge til. Der kan godt være forskydning mellem bevilling og forbrug i regnskabsårene.  
 • Der var i 2022 et driftsoverskud på 12.247,75. 
 
Randi oplyste, at bestyrelsen taler om, at indeståendet på bankkontoen på 106.841,21 nok er for højt. Ivan oplyste, at der tidligere har været 0 kroner i kassen. Det har heller ikke været sjovt. Kent bemærkede, at så vidt han kan se, så kommer penge, fordi der hentes mange penge ind fra fonde.  
Det blev drøftet, at der kan bruges penge til madpakkehus og efterisolering af forsamlingshuset.  
I forhold til madpakkehuset så kan bevillingen fra kommunen betale huset, men ikke alt det rundtom og inden i huset.  
Regnskabet blev godkendt.  
 
 1. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
 1. Fastsættelse af kontingent 
Fortsætter uændret på kr. 500 for husstande og kr. 250 for single-medlemmer.  
 
 1. Valg af bestyrelse 
Randi Balleby, Janni Thusen, Jens Rasmussen og Diana Kristensen blev genvalgt.  
 
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Jens Erik Jensen og Jens Erik Kristensen blev genvalgt.  
 
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Vibe oplyste, at Bodil gerne vil fortsætte som kasserer. 
 
Lea Heimburger blev genvalgt som revisor.  
Louise Neumann blev valgt som revisor. 
 
Revisorsuppleant blev Henriette Kristensen genvalgt til. 
 
 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages) herunder rekruttering til udvalg 
Vibe har et ønske om, at der kommer til at stå Roum Forsamlingshus på forsamlingshuset.  
Randi nævnte bestyrelsen flere gange har drøftet reklameskilte i byen. Peter nævnte, at der gerne må sidde en infotavle på deres garage, så det bliver en naturlig del af forsamlingshusets indgang. Der var enighed om, at det nok skal være nogle skilte med stor skrift, hvor folk kører forbi. Der blev fortalt om forskellige skilte-løsninger. Lea nævnte at der i nogle forsamlingshuse er en LED-skærm, hvor man kan se det. Anker nævnte, at der tidligere på Broholmvej, var en opslagstavle, som ikke blev brugt. Thomas nævnte, at det også kunne monteres i busskuret, så det er på begge sider. Det blev drøftet, at bestyrelsen kan arbejde videre med ideen.  
Vibe takkede for Roum Nyt. Både til dem der har lavet den og til sponsorerne. Thomas roste kalenderen på bagsiden. Nina sagde, at folk meget gerne komme med input til indhold i Roum Nyt.  
Vibe oplyste om VibLand, som er en sammenslutning af 98 landsbyer i Viborg Kommune. Deltagelsen er gratis. Vibe oplyste, at hvis nogen har lyst til at være med til de møder, så formidler hun meget gerne invitationerne videre.  
--o0o-- 
Ivan takkede for god ro og orden.  
Vibe takkede for deltagelsen i generalforsamlingen.  
Klik her for at få dit eget GoMINIsite