Generalforsamling 8. juni 2021 kl. 19.00 REFERAT Beboerforeningen Roum Land og By Roum Forsamlingshus Formand Vibe S. Winckles
 
 
 
 Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Generalforsamlingens lovlighed
5. Formandens beretning ved Vibe
6. Udvalgenes beretninger
Referat:
1. Ivan Dalsgaard valgt
2. Bodil Dalsgaard valgt
3. Anker Eriksen og Mie Kristensen valgt
4. Indkaldelse til generalforsamling blev udsendt 20. maj, har været opslået over 2 uger før afholdelsen og dermed er generalforsamlingen lovligt indkaldt.
5. Vibe aflagde beretning om et år med mange gennemførte projekter. Der er opnået 582.500 kr. i støtte fra eksterne sponsorer til projekter i forsamlingshuset. På disse projekter er der brugt i alt 572. 000 kr. fordelt på flg.: vinduer og døre 125.000 kr., varme i salen 46.000 kr., gulv i salen 128.500 kr. – heraf 54.00 kr. fra vandværket, nyt tag 141.500 kr. Projektor og højtaleranlæg 29.000 kr., terrasse 82.000 kr. og
renovering af toiletter 20.000 kr.
Sponsorer: Hobro Sparekasse Fond, Vestjysk Sparekasses Fond, Viborg Kommune, Nordea Fonden, Nordlys Vækstpulje og ikke mindst indsamling blandt Roum folket.
Stor ros og tak for alt det frivillige arbejde, der er lagt mange kræfter i og der er arbejdet store beløb hjem. Uden frivillig arbejdskraft havde vi ikke haft råd til det hele.
6. - Jannie orienterede fra Festudvalget, som arbejder godt sammen og har mange ideer.
3 weekender i træk lige inden Danmark blev lukket ned i marts 2020, blev der afholdt arrangementer i forsamlingshuset: fastelavn blev afholdt en lørdag med tilbud om fællespizza – egen betaling - til aften; koncert med Allan Olsen med fuldt hus, mange frivillige gav en nap med; Dilettant fredag og lørdag med flot dilettantstykke.
Midt på sommeren afholdtes Sct. Hans fest, hvor coronarestriktionerne lå på max 50 forsamlede, mødte 49 deltagere op. .
Sommerfest 16. august fejredes sammen med forsamlingshusets 60-års jubilæum og beboerforeningens 25-års jubilæum. Sommerfest under corona med godt 60 deltagere. Uddelegerede opgaver.
25. september samlede ”Kaffe, kage og country” godt 40 personer. ”Liv i forsamlingshusene” gav et tilskud til arrangementet.
Høstfest aflyst pga. corona.
Juletræstænding med gløgg, småkager og julekane.
Covid-19 har sat sit præg på året med ca. 30 % færre deltagere til forskellige arrangementer.
- Jytte orienterede om udlejning af forsamlingshuset. 13 udlejninger plus 7 arrangementer som foreningen stod for. 16 udlejninger blev aflyst pga. corona.
- Diana orienterede fra Forsamlingshusudvalg: Udvalget har støttet op omkring renoveringerne i huset. Nyt gulv, nye paneler og nye stikkontakter.
Kommunens tilstandsrapport for forsamlingshuset, som blev lavet for et par år siden, er godt på vej til at blive udbedret, dog mangler omfugning og sokkelfugning.
Forsamlingshuset har overtaget en solid bænk fra kirken, den render ingen steder pga. sine betonben. Der er fortsat gode opgaver der skal løses.
Tak til Osvald for udendørs vedligehold og til Jens Erik for pedelopgaver.
- Diana orienterede også om de grønne områder. Legepladsen er repareret efter behov. Der er ryddet op omkring Korr. Beskæring af træer i frugtplantagen. Mostedag blev afholdt i efteråret.
Fremover er der flere opgaver der skal løses bl.a. bænke ved bålpladsen. Tak til alle der har slået græs, jaget muldvarper, mm.
 
7. Fremlæggelse af reviderede regnskab ved Michael
8. Indkomne forslag:
Forslag 1.
Forslag til vedtægtsændring Roum – Land og By feb. 2021
 
Som medlem accepterer man, at ens mailadresse gemmes af foreningen og bruges til udsendelse af information fra foreningen, indkaldelse til generalforsamlingen og udsending af kontingentopkrævning. Foreningen videregiver ikke oplysninger til andre i kommerciel henseende. Foreningen videregiver kun oplysninger, hvis foreningen er forpligtiget til det efter loven eller en retskendelse. Det enkelte medlem kan til enhver tid anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om medlemmet selv. Medlemmerne kan til enhver tid ændre eller rette i kontaktoplysninger ved at sende en mail til formand@roum-landogby.dk. Foreningen opbevarer mailadressen indtil medlemmet ikke længere ønsker medlemskab og aktivt anmoder om at få slettet kontaktoplysninger ved at sende en mail til formand@roum-landogby.dk.
Forslag 2.
-Pandekage huset: Bier eller hvepse har bygget bo og det summer helt vildt. Folk/Børn er bange for at gå forbi.... Ejer gør ikke noget ved det. Og kommunen vil ikke gøre noget, før et større antal mennesker protesterer. Så derfor vil vi gerne lave en underskriftindsamling, så problemet kan blive afklaret.
 
 
9. Fastsættelse af kontingent - Kontingent for 2020:
- Pris pr. husstand: 500 kr.
- Pris for enlige: 250 kr.
10. Valg af bestyrelse
På valg til bestyrelsen er:
Janni Thuesen (genopstiller)
Jytte Dalgaard (genopstiller ikke)
Diana Kristensen (genopstiller)
 
11. Kasserer Michael Kofoed – har det sidste år siddet uden for bestyrelsen, stopper når regnskabet er godkendt, men vil gerne hjælpe næste kasserer i gang. Bodil Dalsgård har meldt at hun gerne vil overtage kassererjobbet efter Michael Kofoed. Men skulle der være andre der sidder med interesse for den post, må I endelig sige til, så trækker hun sig.
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Suppleanter: Jens Erik Jensen
(Nina Wang trådt ind i bestyrelsen d. 1.12.20 da Anne Nielsen stoppede)
13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisorer og revisorsuppleant:
Lea Heinbûrger Pedersen
Iben Sørensen
Henriette Kristensen (suppleant)
14. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)
7. Michael Kofoed orienterede om foreningens regnskab. Resultat: 211.153 kr. i overskud. Dog er 69.000 øremærket til projektor og terrasse i og ved forsamlingshuset.
Naturgassen: der har været en fejl i indrapportering af gasforbruget 2 år i træk og derfor fik huset en ekstraregning på 43.000 kr., Sagen blev opklaret og der nu kommet 20.600 kr. retur. Flot regnskab!
8. Indkomne Forslag:
Forslag 1: Vibe orienterede om udfordringerne med at sende meddelelser ud iflg. GDPR. Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne så man sammen med medlemskab accepterer at modtage informationer på sin mailadresse.
Afstemning om forslaget blev gennemført: 18 stemte for forslaget, 2 imod og 1 stemte ikke.
Forslag 2: Vibe undskyldte at forslaget var fremsat, da familien siden har henvendt sig og forklaret situationen.
Vibe opfordrer kraftigt til at man fremover henvender sig til bestyrelsen hvis der er et problem der kan løses ved bestyrelsens mellemkomst. Vi skal jo alle sammen kunne snakke med hinanden her i lokalsamfundet!
Lea orienterede omkring situationen med murbier på Roumvej 21.
Jens Erik oplevede at bierne flyttede ind sidste år, og det var et fantastisk syn! Nærmeste nabo har ikke været generet af bier, og har observeret at der i år ingen bier er. Familien har bestilt murer til at lappe huller i bygningen.
Forslag 2 trækkes tilbage!
Vibe snakker med familien efter generalforsamlingen.
 
9. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent og dette blev vedtaget af generalforsamlingen
10. Vibe orienterede om valg til bestyrelsen hvor bestyrelsen gerne ser, at bestyrelsen bliver fuldtallig = 7 medlemmer.
Forslag: Randi Balleby, Jens Rasmussen,
Janni Thuesen og Diana Kristensen, alle blev valgt/genvalgt.
Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bemyndiget til at optage et medlem mere i bestyrelsen. Alle opfordres til at komme med gode forslag.
11. Michael stopper som kasserer u.f.b. I stedet overtager Bodil Dalsgaard u.f.b.
 
12. Jens Erik Jensen og Jens Erik Kristensen blev valgt som suppleanter.
 
13. Lea Heimbürger, Iben Sørensen og Henriette Kristensen blev alle genvalgt.
 
14. Eventuelt.
- Vibe takkede Jytte Dalsgaard for alle de frivillige arbejdstimer og takkede Michael Kofoed for alle tallene og det rigtig gode regnskab i år!
- Bestyrelsen efterlyste forslag og drømme til byforskønnelse på de udendørs arealer.
Forslag:
- Overdækket rygerum ved forsamlingshuset (som f.eks. ved Hersom Forsamlingshuset)
- Faldefliser i sandkassen på legepladsen
- Flere legeredskaber på legepladsen
- Ordentligt skur på legepladsen til havetraktor og redskaber
- Flytte tipien – afkorte den i højden og stille den i nordlige ende af sandkassen
- Nye bord/bænkesæt på legepladsen
- Overdækket bålhytte på legepladsen
- 2 shelters på legepladsen
- Solcellelamper på stien til legepladsen
- Vandhane på legepladsen
- Strøm til legepladsen
- Byporte som f.eks. Viborg Kommunes
- Haveredskaber
Forsamlingen debatterede hvordan forslagene bliver realiseret:
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at tage en opgave på sig, finde ud af hvad, hvordan, materialer og pris. Evt. kan projekternes lægges ud til udvalgene.
Forslag om i stedet at vende arbejdsgangen rundt, så bestyrelsen tager stilling til prioritering og derefter uddelegerer opgaverne.
Forslag om at lægge projekterne på facebook/mail og vejre hvad der er mest interesse for.
Vibe har erfaring i og vil gerne søge midler hjem til projekterne (ansøgningsfrist 15. august).
- Fodboldbanen bliver ikke slået ofte nok af kommunens folk, Vibe tager kontakt til kommunens folk.
- Forslag om at frugtlunden skal være mere vild med mindre græsslåning.
- Forslag om foredrag med Hammer fra ”Rigtige mænd”.
- Forslag om at gøre trailernøglen nemmere tilgængelig, f.eks. en nøgleboks.
 
 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite