Referat generalforsamling 24. januar 2024
 
Formand Vibe Winckles, bød velkommen
 
 1. Valg af dirigent
Ivan Dalsgaard blev valgt.
Ivan konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
 1. Valg af referent
Diana Kristensen blev valgt.
 
 1. Formandens beretning
Vibe starter med at fortælle, at der ikke er så meget at sige, for en formand for en forening, der har nogle velfungerende udvalg, med hver deres egne beretninger.
Da Vibe er på valg og har valgt ikke at genopstille, fortæller hun derfor lidt om hendes tid i bestyrelser som første gang starter i slutningen af 90´erne. Hun oplevede en begejstret energi, en by der løfter i folk. Hun er meget stolt af, at bo i en by som Roum, og praler også meget på hendes arbejde og hvor hun ellers færdes.
Hun beretter om, ar byen har en bestyrelsen som holder meget få møder, fordi det fungerer rigtig godt i de udvalg der er, som hver især arbejder på de forskellige områder.
 
 1. Udvalgenes beretninger
Vi starter med arrangementsudvalget.
 
Janni fortæller om arrangementer, hun havde lavet overheads med billeder af/fra de forskellige arrangementer der havde været i løbet af året.
Igen en fastelavn quiz løb med start i kirke og afslutning i Bethesda hvor JR og Lajla havde kaffe og kage klar, en super god dag men god tilslutning.
En familiefest som i 2023 var et nyt initiativ, starter med beskæring i frugtlunden og derefter hygge, spil, spisning og amerikansk lotteri med et væld af sponsorgaver i forsamlingshuset, det var en rigtig hyggelig dag, som gentages i 2024.
En vandretur sammen med menighedsrådet i april, vi har indledt samarbejde med menighedsrådet omkring forskellige arrangementer, hvor vandreturen er en af dem.
Fællessang i kirken er også et arrangement i samarbejde med menighedsrådet.
Mostedag og julelys tænding er også et arrangement i samarbejde med menighedsrådet.
Vi var på virksomhedsbesøg på kartoffelcentralen, omkring 75 deltagende. Jens og Tove var vært med pølser, øl og vand til alle. Det var også en rigtig god dag.
Sct. Hans i 2023 blev uden bål, men heldigvis måtte der grilles. Selvom nogle af børnefamilierne var til fodboldstævne og der ingen bål måtte være, var der stadig mange mødt op.
Der har været 2 spontane grillaftener. Det afvikles i samarbejde med grønt udvalg. Børnefamilier har svært ved at møde op til græsslåningsaftenerne derfor blev der lavet 2 fredage, hvor der om eftermiddagen løses opgaver på grønne område og der afsluttes med grill for dem der har lyst.
Sommerfesten, igen med traktortræk arrangeret af Mark Sørensen, der var ikke så mange tilmeldte, men det var rigtig sjovt og hyggeligt. Der var sjove og gode aktiviteter i løbet af dagen, i år noget nyt som var lykkehjulet lavet af Randi og Kim, Sabrina og Peter, og gamle kendinge som fald i vand maskinen, ringridning, hoppepude, snapse og kage konkurrence.
Der blev som altid grillet lækkert kød til aften. Der blev afviklet navne konkurrence på madpakkehuset, som fik navnet HYGIHYTTEN.
I efteråret et kulturelt musikarrangement med Anders Munch som spiller Kim Larsen, vi fik lige lov til at gennemføre arrangementet med de 59 personer som var tilmeldt, og med baggrund af godt køb i baren og tilskud fra kommune til arrangement, kunne det lige rende rundt.
I november var der igen et arrangement i samarbejde med menighedsrådet, denne gang var det informationsaften, fællesspisning og foredrag med Anandi, som er tidligere Roum barn med rødder i de gamle stier.
Programmer for 2024 arrangementer står i Roum Nyt.
 
Janni giver ordet videre til Diana som beretter om grønt udvalg og julelys.
 
Det som grønt udvalg har foretaget sig i løbet af 2023, kan man egentlig læse om i Roum Nyt.
Udvalget har arbejdet ud fra deres årshjul, og det lykkes meget godt.
Året starter med beskæring af frugttræer, der var utrolig stort fremmøde så der var træer der kunne beskæres som aldrig havde prøvet det før, udvalget er utrolig glade for det flotte fremmøde.
Så er der kommet et meget flot madpakkehus.
Der har været møde med kommune, fordi bandebane og svævebanen havde nogle udfordring, så de ikke kunne godkendes på legepladstilsynet, kommune gik med til at betale for udbedringer, og de blevet fixet på et par hygge arbejdsweekender.
Det gamle skur blev fjernet og en længe ventet container blev købt og sat på plads, og i 2024 skal der laves et udhæng fra container med plads til lidt redskaber, de nye mooncars mm.
I container er der allerede mange ting, som stole, lyskæder, redskaber, havetraktor o.,s,v, samt spil som vi har fået tilskud fra Revlingekomiteen til indkøb af, spil kan lånes af medlemmer evt. ved afholdelse af arrangementer. Der er nøgleboks på container som man kan få udleveret kode til, hvordan udlåne af diverse ting skal foregå er noget der endelig skal laves en handlingsplan på.
Torvet i byen er blevet ændret til en grusplads, der kommer ikke et skilt op med P-plads, men man må gerne parkere der.
Ved Korr er der stadig meget vand og det kan vi ikke gøre noget ved. Træet som hæng ud over Hobrovej har kommune været og fælde, Stormen i uge 42 tog en stor del af træet fra Grusvej fra Roumvej ind til Korr, udvalget har snakket om, at der er mere af det træ som skal fældes.
Mostedag, i år var der dunke nok til at alle æbler kunne mostes, mostedagen afsluttes med
høstgudstjeneste og sandwich.
Græsslåningsaftener var der også og vi have forsøgt at ændre lidt på konceptet, det konceptet har vi tænkt os at fortsætte med i 2024.
I slutning af sæsonen valgt Jytte at trække sig fra udvalget. Heldigvis var Lars Møller klar til at træde til.
Diana slutter af med at takke for den hjælp og opbakning der er til pasning af de grønne områder.
Det er de hjælpende hænder der er med til at byen fremstår som et attraktivt sted at være.
 
 
Diana fortsætter med beretning fra julelys udvalget.
Der startes ud med et nyt medlem, en ung nisse med navn Niels, det skal fejres så derfor gik man all in og måtte bede om lidt ekstra bevillige til julelys, men så kom der også både lys på forsamlingshuset og Hygihytten.De overskred dog ikke budget ret meget alligevel.
Gløgg og æbleskiver blev serveret i Hygihytten ved julelystænding 1.søndag i advent, det er en tradition, der er planer om at fortsætte med.
Da torvet var blevet nedlagt, skulle der også tænkes lidt anderledes med hensyn til julelys der. Så kuglerne kom til at hænge mellem træer. Med den julebelysning, der var hos Rosa og Bent og ved Louise og Lars, så var det et helt fantastisk syn.
Gunnar var heldigvis med på, at snemanden måtte sætte op på græsset igen. Der kom en kanen bag rensdyrene, julemanden var der ikke penge til.
En del af lysnettende på kuglerne er ved at trænge til udskiftning, der var kun råd til at købe de billige net, da kuglerne blev lavet, og det betyder nu, at de er ved at være dårlige og flere er allerede defekte, så der skal bruges penge på nye lysnet.
Måske man tænker, om der overhovedet er mere julelys udvalget kan finde på at lave af julelys til vores lille by, så kan udvalget kun sige ,”åhh ja det tror de nok der er”
Udvalget er meget taknemmelig for at folk, vil give strøm til julelyset, hvis ikke der var nogle der ville det, så var der jo ingen julelys.
Udvalget slutter af med at takke for hjælpen til opvarmning og servering af gløgg og æbleskiver og oprydning derefter.
Og så byder de velkommen til 4 nye hjælpenisser i udvalget, Anton, Johanne, Louise og Lars.
 
Diana giver ordet videre til Nina som beretter om forsamlingshuset
 
De har været i gang med den store oprydning bag og under scenen, samt i kælderen, hvor rigtig mange ting er kommet på plads i plast kasser, det var tiltrængt.
Der er blevet hulmurs/efterisoleret i køkkenet.
Huset har haft en vandskade i mellemgange i oktober. Skaden stammede fra afløb fra opvasker.
Rummet er blevet shinet op, med nymalede vægge fra frivillige, nyt gulv, rummet er blevet rigtig flot.
Der arbejdes p.t. på at søge penge hjem til omfugning af huset, det er en focus opgave for 2024.
Huset har været lejet ud 19 gange i 2023 og der er er pt 10 udlejninger i 2024.
Der afholdes arbejdsdag i marts.
 
Beretninger blev drøftet.
 
Kim fortæller at der kommer en gasgrill som vil været ”lænket fast”.
Man skal selv medbringe gasflasker ved brug af grill. Foreningen har indkøbt gasflasker som bruges til deres egne arrangementer.
Der er lige kommet nye bord/bænke sæt til Hygihytten.
Der er også lige blevet gravet strøm ned, så nu skal der graves kabel ned fra boksen ved grusvejen frem til hytten og til container, så der kan komme lys i de steder.
 
Mooncars, de er indkøbt for penge søgt fra Sparekassen Himmerlands Fonden,
Anders spørger, om de skal boltes fast for at undgå tyveri, - det er umiddelbart ikke planen.
 
Beretningerne blev godkendt af generalforsamlingen.
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet for 2023 blev udleveret sammen med sammenligningstal for 2022.
Kassere Bodil D. gennemgår kort regnskabstallene.
Bodil har haft lidt udfordringer med bogføring i vores nye system Foreninglet.
 
Foreningen har haft et overskud på 26.957.49 kr.
 
Regnskabet blev godkendt.
Der informeres om, at der på dagen er 44 betalte medlemsskaber.
 
 1. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
 
 1. Fastsættelse af kontingent
Fortsætter uændret på kr. 500 for husstande og kr. 250 for single-medlemmer.
 
 1. Valg af bestyrelse
Nina Wang og Peter Nielsen ønskede genvalg, Vibe Winkles ønskede ikke genvalg.
Nina og Peter blev genvalgt og Louise Nejmann blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
 
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Jens Erik Jensen og Jens Erik Kristensen blev begge genvalgt.
 
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Lea Heimburger blev genvalgt som revisor.
Henriette Kristensen blev valgt som revisor.
 
Som revisorsuppleant blev Vibe Winkles valgt.
 
 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages) herunder rekruttering til udvalg
Bodil D. har et ønske om en gamle elevfest for dem der har gået på Roum skole, hun er lidt i gang med nogle ideer til hvordan det skal foregå.
Jytte spørger om sådan nogle ”voksne” fester som dilettanten og høstfest helt er blevet droppet, da man lidt mangler en ”voksen fest” med dans.
Bodil D. fortæller at dilettanten lige p.t. ikke er i støbeskeen. Arrangement udvalget nævner at de har arrangeret en hjælperfest til efteråret som en voksenfest.
Det oplyses, at er der nogle som selv har lyst til at arrangere en voksenfest, eks. som dem der var for år tilbage, så er man meget velkommen til det. Det er muligt at søge kommunen tilskud 2 gange årligt til eks. fest/foredrag mm
 
Vibe syntes det kunne være rart med et større forsamlingshus, eks. udnyttelse af den plads der er bag/ved siden af scenen.
 
Spørgsmål til bestyrelsen, om der er planer om endnu et musikarrangement.?
 • Der er allerede mange arrangementer for 2024, og det er de samme hænder der skal løfte læsset, så der er ingen planer om et musikarrangement i 2024.
 • Vi skal passe på at personer ikke køre træt i det, der er rigtig mange ting der skal gøres i hele foreningen, og befolkning er få til at løfte opgaverne.
 
Diana slutter af på bestyrelsens vegne, at takke Vibe og Bodil D. for deres store indsats i foreningen. De får overrakt en lille erkendtlighed for deres arbejde.
 
--o0o--
Ivan takkede for god ro og orden.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite