Generalforsamling mandag den 20. januar 2020 kl. 19 i forsamlingshuset
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen
 
Formanden byder velkommen.
Fremmødte 12 udover bestyrelsen.
 
-Valg af dirigent
Lea bliver forslået og det vedtages.
 
-Valg af referent
Diana bliver forslået og det vedtages
 
-Valg af stemmetællere
Randi og Jytte melder sig som stemmetæller.
 
-Formandens beretning ved Vibe
Vibe fremlægger formandens beretning.
Vi arbejder fortsat på sammenlægning af vores 2 foreningen, og for at få det til at fungere hele vejen rundt.
Beboerforenings kræfter har tidligere lagt på især de udvendige områder, hvor forsamlingshuset har haft huset at tænke på. I det seneste år, har vi hovedsagelig brugt vores energi på huset.
I 2020 har forsamlingshuset 60 års fødselsdag. 
Det som bestyrelsen håber på er, at huset fremadrettet vil blive at betragte som vores allesammen hus, og at vi alle kan hjælpes ad med at vedligeholde det.
Kælder er blevet tør og den bruges flittigt til opbevaring af alle vores ting.
Formanden slutter af med en opfordring på, hvor vigtig det er, at vi alle giver et nap med, for at det hele til at fungere.
 
-Udvalgenes beretninger:
 
Forsamlingshuset:
Udvalg er Benny og Iben, de har det sidste år, lavet en opdatering af køkkenet med ny ovn, el kogeplader, skabe og køkkengrej. I kælder er der blevet ryddet op i, der er monteret en solcelleventilator for at forbed-re luften. Så er der er sat nøgleboks op til nøgler.
Huset har fået en rengøringstur, fordi gulvet var blevet grundigt klisteret, vi har valget at skifte sæbe.
Vi har fået tilbud på nyt gulv, vi har investeret i varmepumpe. Tæppe på scene er blevet skiftet og vi har indkøbt nyt vinyl til gulvet ved scenen. Der måtte en ny kaffemaskine til, og så er der i starten af året blevet skiftet vinduer.
 
Arrangementer:
Udvalg er Janni, vi starter året ud med en lille men god fastelavnsfest, med en masse fastelavnsboller og slik sponseret af købmanden. I 2020 vil vi prøve at holde fastelavnsfest en lørdag, for at se om der så er større tilslutning. Så var der dilettantfest i marts. I April var der fællesspisning arrangeret af De fede fra Roum.
Juni Sct. Hans fest på legepladsen med rigtig stor tilslutning, vejret var også med os den aften.
August sommerfesten på legepladsen med De fede fra Roum løb.
Oktober en flot høstfest arrangeret af de unge mennesker fra Roum.
Nytårsfest som nogle udenfor bestyrelsen har arrangeret.
Som noget nyt i 2020, kommer Allan Olsen og giver koncert i februar og så bliver der et countryarrangement til efteråret.
Samlet set har der været mellem 400-500 til alle vores arrangementer.
 
Grønne områder
Udvalg er Diana og Jytte, vi har haft vores græsslåningsaftener, som vi gerne vil have lidt mere hjælp til.
Så har vi på en arbejdsdag, fundet en sten, vi gerne vil have malet op og sat op ved Broholmvej.
Der er kommet flis på Torvet, betalt af kommunen. Vi har beskåret frugttræer og træer på Korr.
Så er der indkøbt nye legesager til sandkassen og bobslæder som skal bruges hvis der kommer sne.
I efteråret mostede vi æbler, det gav ca. 120L most, hvoraf noget blev brugt i æblekage til høstfesten.
Vi har allerede lavet en lang liste med opgaver for det kommende år.
Vi vil gerne sige tak til Anker for at slå græs ved frugtplantagen, til Osvald for at rive grus ved forsamlings-huset, og til OK Møldrup der har sponseret reservedele til vores havetraktor.
 
 
-Fremlæggelse af reviderede regnskab ved Michael
 - se bilag
Hjerterstarter er ikke gratis for os mere, og der skal laves service på den.
Der er indgået serviceaftale på gasfyr hver andet år.
Der kommer et spørgsmål til vores legatet, legat har vi fået fra Carlo, hvor der kommer 10.000 kr. hvert år.
Medlemsantal: dags dato er vi 32 medlemmer.
 
-Indkomne forslag
Der er ingen indkommet forslag
 
-Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslår, at vi fortsætter med vores nuværende kontingent.
 
Kontingent for 2020:
Pris pr. husstand: 500 kr.
Pris for enlige: 250 kr.
 
Der er ingen ønsker om ændringer, så kontingentpris er fastsat.
 
 
-Valg af bestyrelse
 
På valg er:
Vibe Winckles (genopstiller)
Benny Thomsen (genopstiller ikke)
Iben B. Sørensen (genopstiller ikke)
Michael Kofoed (forsætter 1 år, dog uden for bestyrelsen)
 
Forslag til bestyrelsen:
Anne
Vibe
 
Da der skal være 5 i bestyrelsen i henhold til vores vedtægter, så bliver de begge valgt uden egentlig afstemning.
 
 
-Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 
Suppleanter på valg er:
Jens Erik Jensen, ved ikke om han ønsker genvalg – vi har efterfølgende snakket med Jens Erik og han vil gerne modtage genvalg - valgt
Nina Wang modtager genvalg - valgt
 
-valg af 2 revisorer og 1 Revisorsuppleant
 
Revisorer på valg:
Thomas Sørensen ønsker ikke genvalg
Lea Heimbûrger Pedersen ønsker genvalg – valgt
 
Iben Sørensen bliver forslået, hun takker ja og bliver valgt.
 
Revisorsuppleant:
Henriette Kristensen ønsker genvalg, - valgt.
 
 
  -eventuelt (herunder kan intet vedtages)
Herunder rekruttering til udvalg
 
Organisationsplanen for vores forening diskuteres.
Der er nogle af de fremmødte, der gerne vil melde sig til udvalgene:
Grønne områder, arrangementer, og forsamlingshusvedligehold.
 
 
 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite