Roum Land og By
 
2020


 
Planlagte arrangementer:
 
Generalforsamling i forsamlingshuset
20. januar kl. 19
 
Fastelavnsfest i forsamlingshuset
22. februar
 
Allan Olsen koncert - Udsolgt
28. februar
 
Dilettant i forsamlingshuset
6. og 7. marts
 
Affaldsindsamling
26. april
 
Sct. Hans på legepladsen
23. juni
 
Sommerfest på legepladsen
15. august
 
Høstfest i forsamlingshuset
24. oktober
 
Yderligere information om arrangementerne vil komme løbende på vores Facebook side ”Roum land og By” samt på mail-listen

 
 
Bliv medlem/
Forny Jeres medlemsskab
 
Ønsker du at blive medlem kan du til en hver tid indmelde dig i foreningen, blot ved at indbetale kontingent, samt sende din mailadresse til kasseren:  
kasserer@roum-landogby.dk
 
Kontingent for 2020:
 
Pris pr. husstand: 500 kr.
Pris for enlige: 250 kr.
 
Indbetales til Foreningens konto
Reg. nr. 7396  konto 2810126747,
Husk at skrive adressen ved indbetaling
 
Kontingentet skal være betalt senest
den 16. Januar, hvis man vil have stemmeret til generalforsamlingen :-)
 
 
Eksisterende medlemmer vil modtage
opkrævning af kontingent på mail, såfremt vi har jeres mailadresse.
BEMÆRK: Der vil ikke komme andre
opkrævninger end denne folder, hvis vi ikke har jeres mailadresse
 
 
 
 
Indkaldelse til Generalforsamling
20. januar kl. 19 i forsamlingshuset
 
Dagsorden for generalforsamlingen
 
-Valg af dirigent
-valg af referent
-Valg af stemmetællere
-Formandens beretning ved Vibe
-udvalgenes beretninger
-Fremlæggelse af reviderede regnskab ved Michael
-Indkomne forslag
-Fastsættelse af kontingent
-Valg af bestyrelse
-Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
-valg af 2 revisorer og 1 Revisorsuppleant
-eventuelt (herunder kan intet vedtages) Herunder rekruttering til udvalg
 
Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den. 13. januar
 
På valg er:
 
Bestyrelse:
Vibe Winckles (genopstiller)
Benny Thomsen (genopstiller ikke)
Iben B. Sørensen (genopstiller ikke)
Michael Kofoed (genopstiller ikke, men er villig til at tage 1 år uden for bestyrelsen, såfremt der ikke er andre emner)
 
Suppleanter:
Jens Erik Jensen
Nina Wang
 
Revisorer og revisorsuppleant:
Thomas Sørensen
Lea Heinbûrger Pedersen
Henriette Kristensen (suppleant)
 
 
 
Foreningens formål:
 
Vores forening er sat i værk for at bevare det gode fællesskab, bland andet gennem arrangementer alle kan være med i.
 
Vi står for forskønnelse og vedligehold af de offentlige områder i og ved Roum by, herunder bland andet legepladsen, Korr og frugthaven.
 
Vores forening står også for at formidle kontakten mellem borgere i vores lokalsamfund, ca. det gamle Roum skoledistrikt, og de offentlige myndigheder når dette er påkrævet.
 
Foreningen opretholder og vedligeholder hjertestarteren i byen.
 
Og sidst men ikke mindst står foreningen også for at opretholde vores skønne forsamlingshus, som et almennyttigt lokalt samlingssted, herunder også udlejning og vedligehold.
 
Vi forsøger at gøre dette som en paraply organisation, hvor
opgaverne er delt ud i udvalg. Det er helt afgørende at det
enkelte udvalg består af mere end en eller to personer.
 
På de næste side er de nuværende udvalg listet op, Bestyrelsen kan hvis det er nødvendigt nedlægge og oprette nye udvalg, eller ændre på opgaverne.
 
  

 
Bestyrelse og udvalg 2019:
 
 
Formand:                                    Vibe Winckles
Mailliste                                       Broholmvej 1, Roum
Vibla                                            Tlf. 20 19 96 12
                                                    Formand@roum-landogby.dk
 
Næstformand:                             Iben B. Sørensen
Vedligehold af                             Naundrupvej 26, Roum
forsamlingshus                           Tlf. 28 91 70 64
 
Kasserer:                                    Michael Kofoed
                                                    Kløvervej 6, Møldrup
                                                    Tlf. 24 42 25 69
                                                    kasserer@roum-landogby.dk
 
Hjemmeside,                                Benny Thomsen
Udlejning af                                Broholmvej 8, Roum
Forsamlingshus,                         Tlf. 20 57 95 14
Arrangementer:                           Forsamlingshuset@roum-landogby.dk
 
Arrangementer:                           Janni Thuesen
                                                    Naundrupvej 18, Roum
                                                    Tlf. 25 30 07 16
 
Grønne områder:                        Jytte Dalsgaard
                                                    Roumvej 1, Roum
                                                    Tlf. 22 48 35 32          
 
Grønne områder:                        Diana Kristensen
                                                    Lundvej 3, Roum
                                                    Tlf. 20 34 18 38          
 
 
 
Organisationen:  Roum Land og By

Et hjertesuk…
 
Siden sammenlægningen har det været bestyrelsens ønsker at lave en paraplyorganisation med en overordnet bestyrelse der tager sig af det overordnede og diverse udvalg der tager sig af de mere håndgribbelige opgaver, selvfølgelig med min. et      bestyrelses medlem i hver udvalg.
 
Formålet med dette skulle være at få flere med som ville udføre opgaverne som gerne skulle blive mindre og mere overskuelige.
Det har dog vist sig svært at få op at stå.
Vi har stadig brug for nogle der aktivt siger ja til at gå ind i et udvalg.
 
Ønsket for 2020 er at udvalgene kommer op og stå. Det vil sige at hver udvalg skal bestå af en grundstamme på 2-4 personer,
og gerne med flere der ønsker at hjælpe lejlighedsvis, eller til specifikke opgaver
For dette skal komme til at ske har vi brug for nogle der vil komme til os og sige; ”Jeg vil gerne være med i udvalget for…”
 
Foreningen drives af frivillige som bruger fritiden på foreningen, og det viser sig tit at der går mere tid med at få fat i hjælpende hænder end på at løse opgaven. Dette udløser desværre ofte at det er hurtigere og lettere blot at løse opgaven.
Men det er bestemt ikke foreningens formål, og det er jo også derfor det kan være svært at få folk til at stille op til frivilligt arbejde., når man kan føle man står alene med det.
 
Emnet vil blive taget op på generalforsamlingen, for vi har brug for jeres hjælp til at få det op at stå eller finde ud af om det er et umuligt ønske.
 
Så kom og hjælp os med at diskutere hvad vej foreningen
Roum Land og By skal gå.
 
Vi ser frem til at se jer, medlemmer eller ej, alle er velkomne
 

 
Udvalgenes arbejdsområder:
 
Grønne områder:
Udvalg for græsslåning og vedligehold af
legepladsen, Frugthaven, Torvet, Korr og
Forsamlingshusets udeområde.
Affaldsindsamling og Mostedag
Udlån af Flag/Grill/Trailer
 
 
Arrangement-udvalg:
Udvalg arrangerer Fastelavnsfest,
Skt. Hans, Sommerfest på legepladsen,
Dilettantfest og høstfest
 
Forsamlingshus udlejning:
Står for udlejning af forsamlingshuset,
opdatering af service og inventar,
rengøringsaftale og optælling efter udlejning
 
 
Vedligehold af forsamlingshuset
Udvalg på vedligehold, fornyelse og istandsættelse af forsamlingshus
 
 
Vores håb med disse udvalg er at flere kan løfte en lille opgave,
I stedet for at en enkelt skal løfte en stor opgave.
 
Sammen kan vi alt :-)
 
 
Hvis der er et udvalg du kunne tænke dig at være med i, så
kontakt bestyrelsen.
 
Vi har altid brug for en ekstra hånd, men vi har brug for at vide hvad lige præcis du gerne vil hjælpe med, så meld dig i dag
 
 
 
 

Året der gik i Roum Land & By
 
 
Året 2019 i foreningen Roum Land og By har været et år hvor der har været godt gang i den. Et år, hvor vi har        formået at få lavet en masse gode ting med de få ressourcer vi har, og der har været god opbakning til vores arrangementer.
Året startede med generalforsamlingen i januar, og dernæst blev bestyrelsen konstitueret, og der blev fundet tovholdere til foreningens paraplyudvalg:  Arrangementer, Forsamlingshuset, Drift og vedligehold, Økonomi, Grønne udvalg.
Allerede inden generalforsamlingen var den daværende bestyrelse i fuld gang med at planlægge udskiftning af    vinduerne i huset, penge dertil er kommet fra lokale sponsorer, og tilskud som var søgt fra diverse fonder og puljer.
Indvielse/fejring af vinduerne skete den aften hvor de Fede fra Roum havde arrangeret en fællesspisning i forsamlingshuset i forbindelse med deres optræden på TV.  
Vi kan virkelig mærke når vi er i huset, at det var tiltrængt med de nye vinduer og døren.

I løbet af 2019 har vi haft forskellige arrangementer såsom fastelavn, dilettanten, affaldsindsamling, Sct. Hans, sommerfesten, mostedag, høstfesten, sidste nævnte var i øvrigt arrangeret af de unge mennesker.

Derudover har vi haft en dag med beskæring af frugttræer, arbejdsdag på legeplads/de grønne områder hvor vores torv i byen fik et godt lag flis på, og så er der vores hyggelige græsslåningsaftener, og julelys tænding.

Bestyrelsen har opsat en solcelleudlufter i kælderen under huset. Vi skal gerne kunne bruge kælderen til opbevaring af vores julebelysning, og grej som bruges til vores sommerfest mm.

Der er indkøbt nye legesager til sandkassen og bobslæder til at kælke på byens bakker, så vi håber naturligvis på sne her i vintersæsonen så slæderne kan indvies.

Køkkenet i huset har fået en lille tiltrængt renovering, nye ovn, kogeø, og der er blevet suppleret op med køkkengrej. Da vores gamle kaffemaskine pludselig gik i stykker, så har vi været nødt til at købe en ny.

I det kommende år vil bestyrelsen arbejde på, at få foreningen som en paraplyorganisation til at fungere som det var planen fra start, hvilket vil komme til at indebære at flere medlemmer skal være med til at planlægge/tage ansvar for at forskellige opgaver bliver udført.

Som noget nyt i 2020 slår vi dørene op i februar for et koncertarrangeret med Allan Olsen, og vi flytter vores fastelavnsfest til lørdag. Ellers holder vi ved vores andre arrangementer, men man ved aldrig hvad nyt vi kan finde på.

Lige nu er bestyrelsen på jagt efter et par nye bestyrelsesmedlemmer og en afløser til at besidde kassereposten i foreningen, evt. udenfor bestyrelsen.

Vi er klar til at tage hul på et nyt år, og håber at vi får nogle af vores drømme bliver realiseret i 2020.
 
Bestyrelsen for Roum Land og By
ønsker alle godt nytår.
 
 
 
Hvem kan blive medlem?
 
Alle der ønsker kan blive medlem af foreningen, mod betaling af kontingent.
 
Medlemmer kan gratis låne foreningens Flag Álle, grillerne fra Legepladsen og foreningens trailer,
Kontakt blot Jytte og lav en aftale.
 
Foreningens medlemmer får også rabat når de lejer forsamlingshuset.
 
Alle tilflyttere i området er automatisk gratis medlem af foreningen det indeværende år.
Ønsker man forsat at være medlem derefter
betales blot kontingent ved næste opkrævning.
 
Opkrævning udsendes på mail i Januar
så husk at sende jeres mailadresse med navn og adresse til kasseren.
 
Husk også at skrive hvis I vil på vores mail-liste. Ellers bruges mailadressen kun til opkrævning af kontingent.
Tilmelding til maillisten skal sendes til:
Formand@roum-landogby.dk
 

 
Hjertestarter
 
 
Som medlem af foreningen bidrager I også til at
opretholde hjertestarteren der hænger tilgængelig på forsamlingshuset.
 
 
Mange tror fejlagtig at det er gratis at have en hjertestarter, men det er ikke tilfældet.
 
Det er korrekt at den er gratis i starten, betinget af at der afholdes kurser, men efter en årrække, udløber dette.
 
Vores hjertestarter i Roum er overgået til betaling og der koster nogle tusinde kroner om året at vedligeholde denne.
 
Dette betaler foreningen selvfølgelig.
 
Så hvis du ønsker Roum skal beholde sin hjertestarter, så husk meld dig ind i foreningen.
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite