Vedtægter for Roum Land og By.

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn: Roum Land og By.
Forsamlingshuset er beliggende: Naundrupvej 30, 9632 Møldrup. Hjemmeside Roumby.dk
Foreningens tilhørsområde er Roum by og Roum Opland.

§ 2 Formål
Foreningen skal være bevarende for et godt fællesskab i området gennem aktiviteter i by og opland.
Foreningen står for forskønnelse og vedligehold af offentlige områder i og ved Roum, herunder legepladsen med legeredskaber, Korr, Frugthaven og Torvet.
Foreningen skal drive, vedligeholde og opretholde forsamlingshuset i Roum, som et almennyttigt lokalt samlingssted, til afholdelse af møder, arrangementer og fælles aktiver af kulturel, foreningsmæssigt og selskabelig art.
Foreningen ønsker at formidle kontakt mellem borgere i vores lokalsamfund og de offentlige myndigheder når det er påkrævet.

§ 3 Medlemmer
Enhver som ønsker det kan optages som medlem af foreningen mod betaling af kontingent. Der er 2 slags medlemskaber: husstandsmedlemskab / single medlemskab ( kun 1 person over 18 år i husstanden).
Indmeldelsen kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Ved indmeldelse betales medlems kontingent og foreningens vedtægter udleveres.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Ved kontingent restance slettes en husstand automatisk.
Tilflyttere til Roum lokalområde får gratis medlemskab af foreningen i det indeværende år.
Medlems kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af januar.
Generalforsamlingen skal indkaldes med minimum 14 dages varsel på Roumby.dk samt på sociale medier.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før afholdelsen.
Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde: -Valg af dirigent -Valg af referent -Formandens beretning -Udvalgenes beretninger -Fremlæggelse af reviderede regnskab -Indkomne forslag -Fastsættelse af kontingent -Valg af bestyrelse -Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen -Valg af 2 revisorer og 1 Revisorsuppleant -Eventuelt (herunder kan intet vedtages)
Valgbar til bestyrelsen er alle personer over 18 år, der indgår i en husstand, der er medlem af foreningen, dog max 1 person i bestyrelsen pr. husstand.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Alle beslutninger træffes ved almindelig flertal.
Man har kun tale og stemmeret, såfremt det årlige kontingent er betalt inden Generalforsamlingen. Såfremt man bruger netbank skal det ske senest 4 dage før generalforsamlingen.
Der er 2 stemmer pr. husstand, ved single medlemskab dog kun 1 stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom.
Anmodningen skal være skriftlig og indeholde det/de punkter, som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.
Anmodningen skal efterkommes senest 4 uger efter at den er fremsendt til bestyrelsen, og som indkaldes under ordinær generalforsamling.
På den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke behandles andre punkter end det/de fremsendte.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 personer.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Formand vælges i ulige år og kasserer i lige år.
De 2 suppleanter vælges for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstitueres sig selv og nedsætter fornødne udvalg.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller så ofte som formand og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Der føres referat af bestyrelsesmøder med anførelse af alle trufne beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter regler for udlejning af forsamlingshuset.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der foreligger de fornødne lovpligtige forsikringer og tilladelser m.v. for forsamlingshusets daglige drift.
Alt arbejde i bestyrelsen og udvalg er ulønnet, lige som de valgte medlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar eller få del i foreningens evt. overskud.

§ 7 Økonomi og Regnskab
Foreningens økonomi bygger på salg af medlemskaber, arrangementer i og udlejning af forsamlingshuset samt evt. tilskuds- og fondsmidler fra anden side.
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar for foreningens gæld.
Foreningen hæfter alene med sine aktiver.
Formand, næstformand og kasserer tegner i fællesskab foreningen.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer til at revidere regnskabet og 1 revisor suppleant.
Der kan aldrig udbetales overskudsdeling til medlemmerne.
Kassereren har ansvaret for at foreningens regnskaber føres forsvarligt med ansvar over for bestyrelsen og generalforsamlingen, herunder udarbejde årsregnskaber med revisionspåtegninger.

§ 8 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan kun finde sted på generalforsamlingen.
Forslag til ændringer af vedtægter skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9 Opløsning
Opløsning af foreningen, herunder salg af aktiver (bygninger m.v.), kan kun finde sted på 2 med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.
Der skal være almindelig flertal blandt de fremmødte medlemmer på begge møder.
Evt. midler skal anvendes til almene velgørende formål i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse, og der kan under ingen omstændigheder tilfalde enkeltpersoner udbytte.
Såfremt der er gæld i foreningen skal kreditorerne involveres.

§ 10 Ikrafttrædelse
Overstående vedtægter træder i kraft ved vedtagelse på generalforsamling i Roum forsamlingshus 23. april 2018
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite