Vedtægter for Roum - Land og by
 
§ 1 Navn og hjemsted
  Foreningens navn: Roum – Land og By.
  Forsamlingshuset er beliggende: Naundrupvej 30, 9632 Møldrup.
  Foreningens tilhørsområde er Roum by og Roum Opland.
 
§ 2 Formål
  Foreningen skal være bevarende for det gode fælleskab i området gennem aktiviteter i by og opland.
  Foreningen står for forskønnelse og vedligehold af offentlige områder i og ved Roum, herunder legepladsen med legeredskaber, Korr, Frugthaven og Torvet.
  Foreningen ønsker at formidle kontakt mellem borgere i vores lokalsamfund og de offentlige myndigheder når det er påkrævet.
  Foreningen skal drive, vedligeholde og opretholde forsamlingshuset i Roum, som et almennyttigt lokalt samlingssted, til afholdelse af møder, arrangementer og fælles aktiver af kulturel, foreningsmæssigt og selskabelig art.
 
§ 3 Medlemmer
  Enhver som ønsker det kan optages som medlem af foreningen, mod betaling af kontingent.
  Indmeldelsen kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.
  Ved indmeldelse betales medlems kontingent og foreningens vedtægter udleveres.
  Udmeldelse sker ved skriftelig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
  Ved kontingent restance slettes en husstand automatisk.
  Tilflyttere til Roum lokalområde får, gratis, det indeværende års medlemskab af foreningen.
  Medlems kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
 
§ 4 Generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af januar.
  Generalforsamlingen skal indkaldes med minimum 14 dages varsel på Roumby.dk, samt sociale medier.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftelig i hænde senest 7 dage før afholdelsen.
  Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:
-Valg af dirigent
-valg af referent
-Formandens beretning
-udvalgenes beretninger
-Fremlæggelse af reviderede regnskab
-Indkomne forslag
-Fastsættelse af kontingent
-Valg af bestyrelse
-Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
-valg af 2 revisorer og 1 Revisorsuppleant
-eventuelt (herunder kan intet vedtages) Herunder rekruttering til udvalg
  Valgbar til bestyrelsen er alle personer over 18 år, der indgår i en husstand der er medlem af foreningen, dog max 1 person i bestyrelsen pr. husstand.
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
  Alle beslutninger træffes ved almindelig flertal.
  Man har kun tale og stemmeret, såfremt det årlige kontingent er betalt senest 4 dage før generalforsamlingen.
  Der er en stemme pr. husstand.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.
 
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom. 
  Anmodningen skal være skriftlig og indeholde det/de punkter, som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.
  Anmodningen skal efterkommes senest 4 uger efter at den er fremsendt til bestyrelsen og som indkaldes som under ordinær generalforsamling.
  På den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke behandles andre emner end det/de fremsendte.
 
§ 6 Foreningens daglige ledelse
  Foreningen ledes af en bestyrelse på  5-7 personer.
  Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode, og er på valg skiftevis.
  De 2 suppleanter vælges for 1 år.
  Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen konstitueres sig selv og nedsætter fornødne udvalg.
  Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller så ofte som formand og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
  Der føres referat af bestyrelsesmøder med anførelse af alle trufne beslutninger.
  Bestyrelsen fastsætter regler for udlejning af forsamlingshuset.
  Bestyrelsen har ansvaret for at der foreligger de fornødne lovpligtige forsikringer og tilladelser m.v. for at forsamlingshusets daglige drift.
  Alt arbejde i bestyrelsen og udvalg er ulønnet, lige som de valgte medlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar eller få del i foreningens evt. overskud.
 
§ 7 Økonomi og Regnskab
  Foreningens økonomi bygger på salg af husstandsmedlemsskaber, udlejning af forsamlingshuset samt evt. tilskuds- og fondsmidler fra anden side.
  Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar for foreningens gæld.
  Foreningen hæfter alene med sine aktiver.
  Formand, næstformand og kasserer tegner i fælleskab foreningen.
  Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
  Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer til at revidere regnskabet og 1 revisor suppleant.
  Der kan aldrig udbetales overskudsdeling til medlemmerne.
  Kasseren har ansvaret for at foreningens regnskaber føres forsvarligt med ansvar over for bestyrelsen og generalforsamlingen, herunder udarbejde årsregnskaber med revisionspåtegninger.
 
§ 8 Vedtægtsændringer
  Ændringer af vedtægter kan kun finde sted på generalforsamlingen
  Forslag til ændringer af vedtægter skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen
  Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.
  Vedtægtsændringer træder i kræft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på
 
§ 9 Opløsning
  Opløsning af foreningen, herunder salg af aktiver (bygninger m.v.) kan kun finde sted på 2 med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.
  Der skal være almindelig flertal blandt de fremmødte medlemmer på begge møder
  Evt. midler skal anvendes til almen velgørende formål i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse og der kan under ingen omstændigheder tilfalde enkeltpersoner udbytte.
  Såfremt der er gæld i foreningen skal kreditorerne involveres
 
§ 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11
Som medlem accepterer man, at ens mailadresse gemmes af foreningen og bruges til udsendelse af information fra foreningen, indkaldelse til generalforsamlingen og udsending af kontingentopkrævning. Foreningen videregiver ikke oplysninger til andre i kommerciel henseende. Foreningen videregiver kun oplysninger, hvis foreningen er forpligtiget til det efter loven eller en retskendelse. Det enkelte medlem kan til enhver tid anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om medlemmet selv. Medlemmerne kan til enhver tid ændre eller rette i kontaktoplysninger ved at sende en mail til formand@roum-landogby.dk. Foreningen opbevarer mailadressen indtil medlemmet ikke længere ønsker medlemskab og aktivt anmoder om at få slettet kontaktoplysninger ved at sende en mail til formand@roum-landogby.dk.
 
 
Ikrafttrædelse
  Overstående vedtægter træder i kraft ved vedtagelse på generalforsamling i Roum forsamlingshus 8. juni 2021.
 
                         
Vibe Winckles                                                                               Diana Kristensen
 
                         
Nina Wang                                                                                     Janni Thuesen
 
 
Jens Rasmussen                                                                           Randi Balleby
 
                  
Peter Nielsen                                                                               
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite